główna zawartość strony

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1416 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

PODSTREFA KROŚNIEWICE

Podstrefa Krośniewice jest jedną z 44 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 4 ha. Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta lub gminy, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

Pomoc inwestycje

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

Wysokość ulgi

Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nowej inwestycji

 lub 

 • koszty nowoutworzonych miejsc pracy

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
 • na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

POMOC ZESPOŁU

Proces przedinwestycyjny i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieProgramu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Agnieszka Sobieszek

Dorota Lombardi

Agnieszka Sobieszek

Dyrektor Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Dorota Lombardi

Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 52

Otwiera program do wysyłania emailiagnieszka.sobieszek(at)sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 51

Otwiera program do wysyłania emailidorota.lombardi(at)sse.lodz.pl

Rafał Karolczak

Joanna Siwińska

Rafał Karolczak

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Joanna Siwińska

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 55

Otwiera program do wysyłania emailirafal.karolczak(at)sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 77

Otwiera program do wysyłania emailijoanna.siwinska(at)sse.lodz.pl

Anna Kądzielewska

Katarzyna Rybak

Anna Kądzielewska

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Katarzyna Rybak

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 74

Otwiera program do wysyłania emailianna.kadzielewska(at)sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 81

Otwiera program do wysyłania emailikatarzyna.rybak(at)sse.lodz.pl