Wnioski

Wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego - http://www.mgops.krosniewice.pl/aktualnosci/a/news/zakup-preferencyjny-wegla-dla-mieszkancow-gminy-krosniewice-na-rok-2023/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21c159425bc71006d64e2853071f14f6


Oświadczenie majątkowe:


Wniosek o Patronat Burmistrza:


Wniosek w sprawie przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych (interwencyjnych):


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia:


Podatek od środków transportowych:


Podatek od nieruchomości:


Podatek rolny:


Odpady komunalne

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarownaie odpadami komunalnymi w 2020 r.:


Drogownictwo

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia stałego (obiektu budowlanego) w granicy z drogą gminną:


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczeniu w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej:


Fotowoltaika

Wniosek:


Klauzula informacyjna:


Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krośniewice:


Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice:


Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice:


Wniosek o zmianę ustaleń w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:


Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości:


Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Krośniewice:


Gospodarka nieruchomościami

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej:


Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości:

Wniosek o wykup mieszkania:


Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości:


Wniosek o nadanie numeru porządkowego:


Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym:

Wniosek - rewitalizacja:


Gospodarka mieszkaniowa

Wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal:


Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego:


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:


Zaświadczenie o dochodach w celu przyznania dodatku mieszkaniowego:


Oświadczenie osoby bezrobotnej


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego względem niżej wymienionej/go podejrzanego o uzależnienie od alkoholu: