Deklaracja dostępności

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Krośniewicach zgodna ze standardami WCAG 2.1.

Urząd Miejski w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach  - https://www.krosniewice.pl/

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Koczaski, informatyk2@krosniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 2523024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe
  • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-18.
Aplikacje mobilne
Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - Irma Asystent nawigacji. Korzystanie z oprogramowania możliwe jest dzięki darmowej aplikacji pobieranej na urządzenie przenośne:

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Krośniewicach - ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od strony parkingu służbowego, jedno wejście główne od ul. Poznańskiej.

Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wewnątrz budynku stopnie na schodach posiadają kontrastowe oznaczenia oraz pasy ostrzegawcze przed każdym biegiem schodów oraz rampy progowe w miejscach, gdzie progi są zbyt wysokie, w celu poprawy dostępności dla osób z problemami wzroku oraz problemy z poruszaniem się.

Dostępność komunikacyjno - informacyjna

Urząd Miejski w Krośniewicach świadczy usługę Tłumacza MIGAM on-line, w czasie rzeczywistym, umożliwiając tłumaczenie między Głuchymi lub słabosłyszącymi Klientami, a pracownikami Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Polskim Języku Migowym za pośrednictwem tłumaczy:

(Tłumacz zadzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na  numer kontaktowy urzędu i przetłumaczy rozmowę).

Godziny działania usługi:

  • Pn ,Wt, Czw -  7:30 – 15:30;
  • Śr 7:30 – 17:00; Pt 7:30- 14:00;

Lokalizacja usługi : Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5; 99-340 Krośniewice; 

Dla zapewnienia komfortu w komunikacji z osobami słabosłyszącymi w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, funkcjonują  stanowiskowe pętle indukcyjne.

Pętle będą wzmacniać głos pracownika, przekazując bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu. Zastosowanie powyższego urządzenia znacznie poprawi dostępność Urzędu dla osób z problemami słuchu.

Posiadamy również zestaw kart komunikacyjnych pozwalających na nawiązanie komunikacji z osobami głuchymi, wtedy, gdy korzystanie z tłumacza języka migowego nie jest możliwe.

Na każdym piętrze znajduje się tyflomapa wraz z dzwonkiem przywołującym w celu poprawy dostępności dla osób z problemami wzroku.

W Urzędzie Miejskim umieszczone są piktogramy, czyli tabliczki, które poprawiają dostępność dla osób z problemami wzroku i poznawczymi. 

Dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z problemami motorycznymi udostępniamy ramki do podpisów w celu umożliwienia swobodnego podpisania się na formularzach. 

Udostępniamy oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - Irma Asystent nawigacji. Korzystanie z oprogramowania możliwe jest dzięki darmowej aplikacji pobieranej na urządzenie przenośne. 

Dodatkowe informacje

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-14.