Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach jest: Burmistrz Krośniewic.

 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – mgr Ryszardem Kujawskim na adres poczty elektronicznej odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.

 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Krośniewic- przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy). 

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na urzędzie wynikające z kontekstu prawnego i będą to m. in. sprawy podatkowe, inwestycyjne, osobowe, ochrony środowiska, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy Krośniewice lub z realizowanych w mieście i gminie działań przez osoby, których dane dotyczą;

  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta w Krośniewicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

 1. Posiadają Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony został w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99 - 340 Krośniewice, reprezentowany przez Burmistrza Krośniewic.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych mgr Ryszardem Kujawskim możliwy jest pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub korespondencyjnie na adres administratora.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie infrastruktury Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego zostało określone w art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994) w zw. z art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Infrastruktura Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

teren posesji wokół budynku głównego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach ul. Poznańska 5 wraz z parkingiem wewnętrznym urzędu jak również wewnątrz budynku na parterze, kamery skierowane na drzwi wejściowe – monitoring ten funkcjonuje całodobowo.
Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 
System monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach składa się z:kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków urzędu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umiejscowionej na tablicy ogłoszeń urzędu i strony internetowej.