Mobilny Urzędnik

 

Urząd Miejski w Krośniewicach w dniu 28 marca 2022 r. rozpoczyna realizację projektu „Mobilny Urzędnik - poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.


Projekt umożliwia załatwienie sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania.

Osoby uprawnione

Mieszkańcy miasta i gminy Krośniewice o szczególnych potrzebach:

 • którzy z powodu niepełnosprawności lub ukończenia wieku 65 lat mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach;
 • osoby zależne 15+, których usługę zgłaszają opiekunowie danej osoby.

Zakres przedmiotowy usług

 • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy;
 • wniosek o wydanie odpisy aktów stanu cywilnego.
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego;
 • wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Krośniewice;
 • wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego;
 • wniosek o rewitalizację;
 • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości;
 • wniosek o wykup lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy;
 • wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miast i gminy Krośniewice.
 • złożenie informacji o gruntach oraz nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia

 • telefonicznie pod numerem:  24 2523024;
 • e-mailowo na adres:  dodatki(at)krosniewice.pl;
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty
Wszelkie inne, poza wnioskiem dokumenty, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie. W przypadku, gdy Klient posiada taką dokumentację w dniu świadczenia usługi, pracownik przyjmie ją od Klienta razem z wnioskiem i dostarczy do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
 
Płatności
Mobilny Urzędnik nie dokonuje w imieniu Klienta żadnych wpłat/opłat.