Gmina Krośniewice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z dniem 1 lipca 2021 roku przystępuje do realizacji programu „Czyste powietrze”. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła.

W ramach zadania w Krośniewicach zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym Mieszkańcy otrzymają wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Obsługę punktu konsultacyjno - informacyjnego prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Adres: ul. Paderewskiego 3 - pokój nr 8;
E-mail: sekretariat@mzgkim.pl;
Tel. 24 2523143.


Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku.

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Krośniewice  253 190  96  1 450 597,67 zł
 

Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Łodziportal.wfosigw.lodz.pl
Niezbędne dokumenty: