Czyste powietrze zdrowy wybór

Gmina Krośniewice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z dniem 1 lipca 2021 roku przystępuje do realizacji programu „Czyste powietrze”. Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła.

W ramach zadania w Krośniewicach zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym Mieszkańcy otrzymają wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Obsługę punktu konsultacyjno - informacyjnego prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3 - pokój nr 8, mail : Otwiera program do wysyłania emailisekretariat(at)mzgkim.pl, tel. 24 2523143.


Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2023 roku.

Nazwa gminy: Gmina Krośniewice

Liczba złożonych wniosków o dofinansowani: 167

Liczba zawartych umów: 127

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 59

Kwota wypłaconych dotacji: 1 047037,19

 

PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW W ŁODZI
https://portal.wfosigw.lodz.pl/

NIEZBĘDNE DOKUMENTY - KREDYT
https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-bank

NIEZBĘDNE DOKUMENTY - ŚRODKI WŁASNE
https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw