główna zawartość strony

Pliki do pobrania


Krośniewice, dnia 31 maja 2023 r.

BRM.0004.10.2023

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice,

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Krośniewic do dnia 31 maja 2023 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Krośniewicach Raportu o stanie gminy. Sesja, na której przedstawiony został Raport, odbyła się 30 maja 2023 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 14:00 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

 

Z poważaniem
/-/ Sławomir Kępisty
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośniewicach