Przebudowa SUW

 

Tytuł operacji: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE KROŚNIEWICE POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM".

Beneficjent: Gmina Krośniewice.

Umowa o przyznanie pomocy nr: 00212-6921-UM0501885/11 zawarta w dniu 9 listopada 2011 r., z późn. zm.

Lokalizacja: Gmina Krośniewice, powiat kutnowski.

Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Wartość: 4 212 983,10 zł.

Łączne dofinansowanie: 2 569 385,00 zł

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

Realizacja projektu: