Tytuł operacji: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 102136E NA ODCINKU PGR GŁOGOWA – GŁOGOWA WIEŚ GM. KROŚNIEWICE”.

Beneficjent: Gmina Krośniewice.

Nr umowy: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00073-6935- UM0510091/17 zawarta w dniu 12 września 2017 r.

Lokalizacja: województwo łódzkie, powiat kutnowski, Gmina Krośniewice, miejscowość: Głogowa.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej albo skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

Koszty operacji ogółem: 387 987,56 zł.

Łączne dofinansowanie: 246 876,00 zł.

Koszty operacji ogółem: 351 124,02 zł.

Łączne dofinansowanie: 223 420,00 zł.

Cel operacji: Operacja ma na celu przebudowę drogi umożliwiającą poprawę połączenia dwóch obiektów użyteczności publicznej (świetlic wiejskich) położonych we wsi Głogowa i osiedla PGR Głogowa. Świetlice te znajdują się na początku i końcu przebudowywanego odcinka drogi. Operacja umożliwi podniesienie aktywności i wzmocnienie więzów mieszkańców z miejscem zamieszkania. 2 Podniesienie standardu drogi umożliwi społeczności lokalnej skrócenie czasu dojazdu nie tylko do tych obiektów lecz również poprzez sieć dróg publicznych skróci się dojazd do lokalnego ośrodka jakim jest miasto Krośniewice w którym świadczone są usługi zdrowotne, edukacyjne, społeczne i opiekuńczo – wychowawcze dla mieszkańców Gminy Krośniewice.

Wskaźniki: Długość wybudowanych/przebudowanych dróg – 0,745 km Liczba osób korzystających w nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – 277 osób.

Realizacja projektu: