Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Flaga RP | Godło RP | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Herb Krośniewic
Finansowanie: Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Planowany okres realizacji: maj – grudzień 2022 roku
Otrzymana kwota:
 • Moduł I – 43 500,00 zł
 • Moduł II – 145 000,00 zł
 • Łączna wysokość otrzymanego wsparcia: 188 500,00 zł
 • Niewymagany wkład własny.

Cel programu:
 1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

 2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do programu kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Krośniewice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


Moduł I – opis usługi wsparcia

1. Wsparcie społeczne: uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez: 

 1. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

 2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,

 3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

3. Wsparcie psychologiczne: 

 1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,

 2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:: 

 1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,

 2. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,

 3. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,

 4. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

 5. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,

 6. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.

 7. pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,

 8. pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.


Moduł II – opis usługi

 Adresaci programu:

 • mieszkańcy gminy Krośniewice,

 • osoby w wieku 65 lat i więcej, mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 2. detektor upadku,

 3. czujnik zdjęcia opaski,

 4. lokalizator GPS,

 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Zaleca się również, by „opaska bezpieczeństwa” posiadała klasę wodoodporności co najmniej IP67.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe.

Planowana ilość osób objętych wsparciem w ramach Modułu II – 100.

Nabór uczestników do Modułu II zgodnie z Zarządzeniem 9/2022 Kierownika MGOPS z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II trwać będzie od 13 kwietnia do 22 kwietnia 2022 roku.

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie w siedzibie MGOPS, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice – Sekretariat, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail: sekretariat@mgops.krosniewice.pl formularza zgłoszeniowego.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać ze strony MGOPS http://www.mgops.krosniewice.pl/ lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).