Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/


Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na ternie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice - Edycja 3 PGR

Opis zadania: Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice. Obejmuje ona w swym zakresie budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,7 km do 5 budynków wielorodzinnych po byłym PGR Skłóty, biologicznej oczyszczalni ścieków (technologia złóż biologicznych tarczowych) o przepustowości ok. 25 m3/dobę (125 RLM), kanalizacji tłocznej o długości ok.1,2 km, na potrzeby mieszkańców osiedla.

Dofinansowanie: 1 416 100,00 zł

Całkowita wartość: 1 445 000,00 zł


Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice - Edycja 2

Opis zadania: Inwestycja obejmuje Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej (działka Nr 905), która zaopatrywać będzie w wodę miasto Krośniewice oraz północno-zachodnią część terenu wiejskiego Gminy Krośniewice – ok. ¾ ogółu mieszkańców. Stąd priorytetowy charakter tej inwestycji dla Gminy Krośniewice.

Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę budynku stacji uzdatniania, budowę zbiornika wody czystej o poj. 1200 m3 wraz z orurowaniem, budowę odstojnika popłuczyn wraz z uzbrojeniem, budowę budynku garażowego, montaż układu technologicznego wewnątrz budynku stacji, montaż nowych pomp w istniejących studniach, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła, budowę rurociągów międzyobiektowych, rurociągu tłocznego DN 250 dług. ok. 450 mb, wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków z chlorowni, roboty elektryczne (instalacja elektryczna, alarmowa, sterowania, sygnalizacji, wizualizacji i kontroli procesu uzdatniania), zagospodarowanie terenu (drogi wewnętrzne, brama wyjazdowa, ogrodzenie, tereny zielone).

Wydajność Stacji:

  • wstępna Q=120m3/h,
  • docelowa Q=180m3/h.

Dofinansowanie: 10 662 133,36 zł

Całkowita wartość: 11 223 298,27 zł


Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach - Edycja 3 PGR

Opis zadania: Inwestycja dotyczy Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach. Obejmuje ona w swym zakresie budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości ok. 540,4 mb wraz z przepompownią ścieków do budynków mieszkalnych, w tym wielorodzinnych, położonych na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Krośniewicach, stanowiącego część byłego PGR Błonie.

Dofinansowanie: 442 779,58 zł

Całkowita wartość: 451 815,90 zł


Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice

Opis zadania: Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej w południowo – zachodniej części gminy Krośniewice od miejscowości Bielice przez Wychny do Jankowic Nowych. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 3290 mb, szerokości 5,0 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdami na pola i nieruchomości o nawierzchni asfaltowej, przepustami oraz czyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących obustronnych rowów na całej długości drogi.

Dofinansowanie: 3 228 908,47 zł

Całkowita wartość: 3 521 851,02 zł 


Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice

Opis zadania: Inwestycja obejmuje budowę strategicznej dla Gminy Krośniewice drogi dojazdowej w miejscowości Krzewie do budowanego TERMINALA LĄDOWEGO DROGOWO – KOLEJOWEGO MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS zlokalizowanego przy linii kolejowej szerokotorowej Warszawa – Poznań. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 613 mb, szerokości 7,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdy na terminal o nawierzchni asfaltowej, zjazdy na pola z kruszywa łamanego, przepusty, rów jednostronny, zbiornik odparowujący.

Dofinansowanie: 2 421 236,69 zł

Całkowita wartość: 2 548 670,20 zł