główna zawartość strony

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE OSIEDLA SKŁÓTY, GM. KROŚNIEWICE EDYCJA 3 PGR

Opis zadania: Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice. Obejmuje ona w swym zakresie budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,7 km do 5 budynków wielorodzinnych po byłym PGR Skłóty, biologicznej oczyszczalni ścieków (technologia złóż biologicznych tarczowych) o przepustowości ok. 25 m3/dobę (125 RLM), kanalizacji tłocznej o długości ok.1,2 km, na potrzeby mieszkańców osiedla.

Dofinansowanie: 1 416 100,00 zł

Całkowita wartość: 1 445 000,00 zł


Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice Edycja 2

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej (działka Nr 905), która zaopatrywać będzie w wodę miasto Krośniewice oraz północno-zachodnią część terenu wiejskiego Gminy Krośniewice – ok. ¾ ogółu mieszkańców. Stąd priorytetowy charakter tej inwestycji dla Gminy Krośniewice. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę budynku stacji uzdatniania, budowę zbiornika wody czystej o poj. 1200 m3 wraz z orurowaniem, budowę odstojnika popłuczyn wraz z uzbrojeniem, budowę budynku garażowego, montaż układu technologicznego wewnątrz budynku stacji, montaż nowych pomp w istniejących studniach, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła, budowę rurociągów międzyobiektowych, rurociągu tłocznego DN 250 dług. ok. 450 mb, wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków z chlorowni, roboty elektryczne (instalacja elektryczna, alarmowa, sterowania, sygnalizacji, wizualizacji i kontroli procesu uzdatniania), zagospodarowanie terenu (drogi wewnętrzne, brama wyjazdowa, ogrodzenie, tereny zielone). Wydajność Stacji wstępna Q=120m3/h, docelowa Q=180m3/h.

Dofinansowanie: 10 631 013,00 zł

Całkowita wartość: 11 190 540,00 zł


Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach Edycja 3 PGR

Opis zadania:

Inwestycja dotyczy Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach. Obejmuje ona w swym zakresie budowę kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości ok. 540,4 mb wraz z przepompownią ścieków do budynków mieszkalnych, w tym wielorodzinnych, położonych na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Krośniewicach, stanowiącego część byłego PGR Błonie.

Dofinansowanie: 442 779,58 zł
Całkowita wartość: 451 815,90 zł


Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej w południowo – zachodniej części gminy Krośniewice od miejscowości Bielice przez Wychny do Jankowic Nowych. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 3290 mb, szerokości 5,0 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdami na pola i nieruchomości o nawierzchni asfaltowej, przepustami oraz czyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących obustronnych rowów na całej długości drogi.

Dofinansowanie: 3 228 908,47 zł
Całkowita wartość: 3 521 851,02 zł


Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje budowę strategicznej dla Gminy Krośniewice drogi dojazdowej w miejscowości Krzewie do budowanego TERMINALA LĄDOWEGO DROGOWO – KOLEJOWEGO MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS zlokalizowanego przy linii kolejowej szerokotorowej Warszawa – Poznań. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 613 mb, szerokości 7,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 2 x 0,75 m, zjazdy na terminal o nawierzchni asfaltowej, zjazdy na pola z kruszywa łamanego, przepusty, rów jednostronny, zbiornik odparowujący.

Dofinansowanie: 2 421 236,69 zł
Całkowita wartość: 2 548 670,20 zł