główna zawartość strony

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach - zakładka zamówienia publiczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach

1

Adres: Targowa 15, 99-340 Krośniewice
Telefon: 24 252 30 08, 697998008
 https://pl-pl.facebook.com/ospkrosniewice

NIP: 775-16-27-909

REGON: 610201730

KRS: 000197864

Nr konta bankowego: 46 - 9023 - 0006 - 0000 - 0114 - 2000 -0010

Ochotnicza Straż Pożarna włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego decyzją nr 31/13/ksrg z dnia 6 marca 1995 r. typu s4, w tym ciężki pojazd pożarniczy marki Jelcz, średni pojazd pożarniczy marki man i dwa pojazdy pożarnicze lekkie marki Ford I Lublin II. Wyjazdowość na poziomie 130 akcji w roku. Położona przy skrzyżowaniu dwóch głównych dróg krajowych nr 91 i nr 92 oraz linii kolejowej e20 Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol – która stanowi część II paneuropejskiego korytarza transportowego zachód-wschód łączącego Berlin z Moskwą. Jest jedną z dwóch największych i najbardziej aktywnych OSP na terenie powiatu. OSP funkcjonuje od ponad 140 lat. Jej założenie z odnalezionych dokumentów datuje się na rok 1880.

ZARZĄD OSP:

PREZES - Ryszard Antczak

WICEPREZES- Dawid Chrzanowiecki

NACZELNIK - Jakub Błaszczyk

ZASTĘPCA NACZELNIKA - Jakub Antczak

SEKRETARZ - Justyna Szadkowska

SKARBNIK - Katarzyna Rytkowska

KRONIKARZ - Adam Mikołajczyk


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016

 

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

NR UMOWY NAZWA I SIEDZIBA OPL
1 Fundacja ''Ostoja'' im. Siostry Klaryski Stanisławy - Opoczno
2 Ochotnicza Straż Pożarna - Bratoszewice
3 Rawskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa" - Rawa Mazowiecka
4 Fundacja "Arka Nadziei" - Tomaszów Mazowiecki
5 Ruch Pomocy Bezrobotnym - Zduńska Wola
6 Fundacja "Uwolnienie" - Łódź
7 Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa" - Lubochnia
8 Stowarzyszenie "Inicjatywa" Rozsądnych Polaków - Łódź
9 Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe - Szadek
10 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bełchatów "Wspólna Gmina" - Bełchatów
11 Stowarzyszenie Bank Żywności - Kutno
12 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" - Zgierz
13 Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę" - Łowicz
14 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej koło nr 15 - Łódź
15 Fundacja "Promienie Słońca" - Dmosin
16 Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Łódzki - Zduńska Wola
17 Fundacja "Poranek" - Tomaszów Mazowiecki
18 Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich "Profuturo" - Rossoszyca
19 Stowarzyszenie "Na Skrzydłach Marzeń" - Szczerców
20 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dąbrowice
21 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów - Krzyżanów
22 Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ametyst" - Skierniewice
23 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa" - Pabianice
24 Fundacja "Divine Mercy" - Piotrków Trybunalski
25 Fundacja Brata Alberta - Chorzeszów
26 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Widawa
27 Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot - Bełchatów
28 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Alberta - Brzeziny
29 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódź
30 Ochotnicza Straż Pożarna - Łask
31 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Aleksandrów
32 Stowarzyszenie Przy Parafii Św. Doroty Nadzieja - Dobra
33 Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek - Żelechlinek
34 Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar Markot - Turów
35 Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne "Jesteśmy" - Ozorków
36 Ochotnicza Straż Pożarna - Krośniewice
37 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sulejów
38 Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - Aleksandrów Łódzki
39 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Uniejów
40 Stowarzyszenie Pomocny Dom - Chróścin
41 Stowarzyszenie Monar Dom Dla Osób Starszych - Wola Malowana
42 Szydłowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Przyjazny Kąt" - Szydłów
43 Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Gminy Sędziejowice - Sędziejowice
44 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Pabianice
45 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zapolice
46 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Oporów
47 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Tomaszów Mazowiecki
48 Fundacja "Interregion" - Opoczno
49 Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Schronisko - Henryków
50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Lutomiersk
51 Stowarzyszenie "Wychowam Cię Sam" - Łódź
52 Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych - Tuszyn
53 Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej - Wola Wiązowa
54 Fundacja Świętego Józefa - Wieluń
55 Dom Schronienia Dla Potrzebujacych Bezdomnych Starszych i Samotnej Matki Im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty - Zgierz
56 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rzeczyca
57 Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum" - Radomsko
58 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Buczek
 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.
 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]

 

 1. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 4. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt:

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

adres: 92 – 230 Łódź

al. Piłsudskiego 150/152

tel. (42) 674 18 53

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności w Łodzi realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Realizowane są spotkania ze specjalistami z tematyki:

 • DIETETYKA Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
 • EDUKACJA EKONOMICZNA
 • WARSZTATY KULINARNE

Działania będą realizowane od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

PODPROGRAM 2017

 

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach z terenu województwa łódzkiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 — czerwiec 2018.

 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
 • tłuszcze (olej rzepakowy);
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 1124 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 56,983 ton żywności;
 • 5337 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2017 dla 107 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Żywieniowe — 3 spotkania dla 43 uczestników;
 • Kulinarne - 4 spotkania dla 45 uczestników;
 • Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 19 uczestników.

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Pliki do pobrania