główna zawartość strony

Pliki do pobrania

Ikona pdf Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2023 r.

Ikona pdf Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Krośniewice za 2023 r.

Ikona pdf Formularz zgłoszenia do debaty

Ikona pdf Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowychSzanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice,

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; poz. 721) Burmistrz Krośniewic do dnia 31 maja 2024 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Krośniewicach Raportu o stanie gminy.

Sesja, na której przedstawiony został Raport, odbyła się 27 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Krośniewice.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 18 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

 

Z poważaniem
/-/ Anna Chmielecka 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krośniewicach