główna zawartość strony

Pliki do pobrania


Krośniewice, dnia 30 maja 2022 r.

OP.0004.3.2022

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice,

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice

 

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) Burmistrz Krośniewic do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Krośniewicach Raportu o stanie gminy. Sesja, na której przedstawiony został Raport, odbyła się 30 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 15:30 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

 

Z poważaniem
/-/ Sławomir Kępisty
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośniewicach