główna zawartość strony

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (obiektu nie będącego obiektem hotelarskim: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) położonych na terenie Gminy Krośniewice prowadzi Burmistrz Krośniewic.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 221 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Obowiązek zgłoszenia:

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim (nie będącym: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) oraz rolnik zamierzający wynajmować pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

 

Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji:

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za ww. zgłoszenie do ewidencji).

Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Krośniewicach – w godzinach pracy urzędu

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin odpowiedzi:

Bez względnej zwłoki

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis do ewidencji.

 

Tryb odwołania:

Brak

 

Uwagi: Obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie powinny spełniać minimalne wymagania, co do wyposażenia określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.