Rozwój edukacji

Gmina Krośniewice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

"Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu ogółem: 1 142 305,87 PLN.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 062 305,87 PLN.

Projekt skierowany jest do 330 uczniów (143K i 187M) i 38 nauczycieli (26K i 12M) ze szkół:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach
  • Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, w skład którego wchodzą Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich i Liceum Ogólnokształcące.

Polegał będzie na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Projekt zakłada doposażenie ww. szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) oraz wyposażenie pracowni gimnazjum w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Celem głównym projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej w szkołach kształcenia ogólnego objętych projektem, które przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności i postaw potrzebnych na rynku pracy. Cel główny projektu wpisuje się w cele szczegółowe RPO WŁ.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rekrutacja trwa od 16 stycznia 2017 r. do 23 stycznia 2017 r

Zapraszamy do udziału w projekcie!