Tytuł operacji: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G102106E RELACJI NOWE – CYGANY W MIEJSCOWOŚCI NOWE, SZUBSK DUŻY I SZUBSK TOWARZYSTWO GM. KROŚNIEWICE”.

Beneficjent: Gmina Krośniewice.

Nr umowy: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00040-65151-UM0500166/16 zawarta w dniu 30 września 2016 r.

Lokalizacja: województwo łódzkie, powiat kutnowski, Gmina Krośniewice, miejscowości: Nowe (w tym integralna część miejscowości Nowe – Nowe Kutnowskie), Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Koszty operacji ogółem: 2 767 583,50 zł.

Łączne dofinansowanie: 1 611 050,00 zł.

Cel operacji: Poprawa standardu korzystania z drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice.

Wskaźniki: Przebudowa drogi – drogi gminne 2,470 km

Realizacja projektu: