Powszechny Spis Rolny 2020

Link do strony głównej PSR 2020 - https://spisrolny.gov.pl/ 


Ważna zmiana dla użytkowników gospodarstw rolnych!

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada. Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!


KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres  promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku. Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…


Rolniku, ważna zmiana!

Wypełniasz samospis internetowy?

Od 9 listopada masz tylko 5 dni na jego uzupełnienie, od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po tym czasie skontaktuje się z Tobą rachmistrz.

Pamiętaj - PSR kończy się 30.11.2020!


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych Im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do "Zasad realizacji spisu metodę wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)", które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)".

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r do odwołania. Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września lazuru prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

 

Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


ROLNIKU, to ważna informacja!

Do odwołania w spisie rolnym rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich w terenie.

W tym czasie spis rolny realizujemy metodami zdalnymi (Internet/telefon).


Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Link do ustawy - https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/D2019000172801.pdf


Informacja o przeprowadzeniu spisu

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


Nabór na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego.

Nabór na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego.Nabór na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego.Od 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się go Urzędu Miejskiego w Krośniewicach – pok. 4.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Krośniewic - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,

 • zamieszkiwać na terenie Gminy Krośniewic,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza:

 1. Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 3. Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 4. Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

 5. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

 6. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

 7. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.

 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie Gminy Krośniewice wynosi 2 (dwie).

 

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

 • Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):

  • imienia (imion) i nazwiska;

  • daty urodzenia;

  • adresu zamieszkania;

  • numeru telefonu;

  • adresu e-mail;

  • spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania).

 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r. 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Krośniewicach – 24/2523024 wew. 5.

 

Krośniewice, dn. 15.06.2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

 

Pliki do pobrania:


Co będzie objęte spisem próbnym?

Zakres spisu będzie obejmował następujące zagadnienia:

 • ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która uwzględnia cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji o tym, kto użytkuje gospodarstwo rolne – osoba prawna czy fizyczna oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Opisanie struktury własnościowej użytków rolnych w gospodarstwie poprzez zebranie danych o powierzchni wchodzących w skład gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza i inna niż rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych ogółem i w poszczególnych grupach gospodarstw, wyodrębnionych na podstawie różnorodnych kryteriów. Zostanie również opracowana typologia gospodarstw rolnych, co pozwoli na ich porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,

 • zwierzęta gospodarskie, tj. stan liczebności i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków, tj. bydła według grup wiekowo-użytkowych, trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla pozyskania mięsa, pni pszczelich oraz drobiu z podziałem na gatunki, a dla drobiu kurzego – z uwzględnieniem struktury stada według kierunków użytkowania. Uzyskane dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na przestrzeni kilku lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,tj. dane o: liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki, a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne posiada urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej według źródeł energii: wiatr, biomasa (w tym biometan), słońce, woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wskaźników agro-środwiskowych.

 • zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny warunków produkcji,

 • pracujący w gospodarstwie rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie. Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, nawet jeżeli była to praca w minimalnym wymiarze godzin, we wszystkich typach gospodarstw, łącznie z tymi, których produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje dotyczą: statystycznego opisu populacji pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie według kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin, pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych (w podziale według płci i wieku dla wybranych kategorii), poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne: użytkownika i członków jego rodziny (w przeliczeniu na pełne etaty), pracowników najemnych stałych, pracowników najemnych dorywczych, kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej, działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym gospodarstwie rolnym: użytkownika i członków jego rodziny: w gospodarstwie rolnym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem (rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych w gospodarstwie (poza rolnictwem, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej produkcji rolniczej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskiego rolnictwa,

 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu: prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania przez gospodarstwo rolne z płatności do gruntów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,

 • metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko),tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu, systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na gruntach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa gruntach wspólnego wypasu a także typy budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi danymi o infrastrukturze gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).

Źródło - Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/spis-probny-do-powszechnego-spisu-rolnego-635/powszechny-spis-rolny-2966/ 


Gminne Biuro Spisowe w Krośniewicach informuje, że zgodnie z "Instrukcją organizacyjną do Powszechnego Spisu Rolnego 2020" w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, tj od 01.09 do 30.11.2020, GBS organizuje dyżur:

 • w godzinach pracy urzędu, tj w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 7.30-15.30 w środy 7.30-17.00, piątki 7.30-14.00, pod nr tel. 24/25 23 024;

 • po godzinach pracy urzędu, tj 15:30 – 20:00 od poniedziałku do piątku pod nr tel. 601354469;

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Krośniewice w godzinach pracy urzędu - pokój nr 4.

Osoba do kontaktu w GBS – Marcin Wojtera - koordynator gminny tel. 24/25 23 024, e-mail: srodowisko@krosnewice.pl

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne (Covid-19) preferowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny.