Pomoc społeczna

25-08-2022

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne: Gmina Krośniewice

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm) oraz Uchwałą nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3418; z 2018 r. poz.4760 i poz. 5375), Burmistrz Krośniewic przyznaje w formie decyzji administracyjnej pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Krośniewice.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

 

I. Stypendium szkolne może otrzymać

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/ na os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

 

Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Krośniewice

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

 

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym w szczególności udziału w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach, w wyjazdach do muzeów, do teatrów,
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych i innych,
 3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia o charakterze edukacyjnym.

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 osoby zainteresowanie pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami - zaświadczenia lub oświadczenia - potwierdzającymi dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. sierpień 2022 r.) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach w pokoju nr 1, w terminie ustawowym do 15 września 2022 r.

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych składają wnioski do 15 października 2022 r.

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdują się:

 • w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 1 – wydawane będą od dnia 26 sierpnia 2022 r.
 • w szkołach – od dnia 1 września 2022 r.
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce Edukacja

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku zawierającego informacje o jego wysokości.

 

W roku szkolnym 2022/2023 – wysokość stypendium szkolnego wynosi:

 • 99,20 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie powyżej 360,00 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu
 • 124,00 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 360,00 zł, zgodnie z § 6 ww. Regulaminu

 

Wysokość stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji społecznej ucznia, może ulec zwiększeniu.

 

II. ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

 

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krośniewice;
 • w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia;
 2. pełnoletniego ucznia;
 3. dyrektora szkoły

Zasiłek szkolny może być także przyznawany z urzędu.

 

Osoby zainteresowanie pomocą materialną w formie zasiłku szkolnego mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, w pokoju nr 1.

 

Druki wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego znajdują się w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.


Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

attach_file Załączniki