Środowisko - Informacje i komunikaty

15-07-2016

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta i Gminy Krośniewice!: Gmina Krośniewice

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta i Gminy Krośniewice!

Ze względu na kryteria oceny zawarte w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, konkursie umożliwiającym pozyskanie dofinansowania na realizację programu w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Gmina Krośniewice proponuje Państwu następujące warianty rozwiązań instalacji służących pozyskaniu energii z odnawialnych źródeł:

  • instalacji kolektorów słonecznych,
  • pieca na biomasę – pellet,
  • instalacji fotowoltaicznej.

Mając na uwadze prawne uwarunkowania konkursu o środki unijne, zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, na których zostaną przekazane informacje o warunkach tego konkursu, zweryfikowane wcześniej złożone deklaracje uczestnictwa w programie oraz potwierdzony oświadczeniem ostateczny udział w nim, jak również zebrane zostaną nowe deklaracje uczestnictwa.

O kolejności na liście podstawowej dla nowo zadeklarowanych uczestników, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niezbędne informacje uzyskać będzie można w trakcie spotkań, jak również na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www.krosniewice.pl oraz osobiście pod nr tel. 24 25 23 024 wew. 34.

Termin spotkań zostaje wyznaczony na dzień 20 lipca 2016 r. (środa) w sali ośrodka kultury OSP-a – Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach, ul. Targowa 15 w godz.: 1000, 1600, 1800.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa w dniu 22 lipca 2016 r. w godz. 730- 1530.