AKTUALNOŚCI

24-11-2015

XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) na dzień 30 listopada 2015 r. o godz. 900 w Ośrodku Kultury w Krośniewicach, ul. Targowa 15 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 - 2022.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 dla Gminy Krośniewice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w nazwach ulic na terenie miasta Krośniewice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krośniewice w roku szkolnym 2014/2015.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Sprawy różne.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

17. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki