AKTUALNOŚCI

25-03-2016

XVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XVIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach, odbędą się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 900 w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej)  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krośniewice w 2016 roku.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki