AKTUALNOŚCI

20-05-2016

XXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

XXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 30 maja 2016 r. o godz. 800 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 r.

a. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 r.

c. opinia komisji stałych,

d. dyskusja,

e. głosowanie uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 r.

a. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewic za 2015 r.,

b. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2015 r.,

c. opinia komisji stałych,

d. dyskusja,

e. głosowanie uchwały.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019 dla Gminy Krośniewice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2016 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lata 2012 -2032.

12.Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz monitorowania „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośniewice” za rok 2015.

13.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Krośniewice.

14.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 r.

15.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 17 maja 2016 r.

16.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krośniewic w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 17 maja 2016 r.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Sprawy różne.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

21. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

22. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.

23. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

attach_file Załączniki