AKTUALNOŚCI

23-11-2018

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 27 listopada 2018 r. o godz. 08:30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Krośniewicach oraz ustalenia liczby tych komisji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg wniosków i petycji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej oraz określenia przedmiotu jej działania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad sesji. 

attach_file Załączniki