AKTUALNOŚCI

07-01-2019

MAŁY ZUS – przedsiębiorco, czas na zgłoszenie masz tylko do 8 stycznia: Gmina Krośniewice

MAŁY ZUS – przedsiębiorco, czas na zgłoszenie masz tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia. Chcesz wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? Skorzystaj z kalkulatora na stronie zus.pl.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Co oznacza „mały ZUS”?

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS przez 36 miesięcy

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia, czyli najpóźniej do 8 stycznia. Pamiętajmy, że wyrejestrowania z dotychczasowych kodów ubezpieczenia np. 05 10 czy 05 12 dokonujemy na formularzu ZUS ZWUA i jednocześnie rejestrujemy się na formularzu ZUS ZUA lub ZZA z nowym kodem 05 90 lub 05 92.

Kto może skorzystać z nowej ulgi

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:

  • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej), 
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, 
  • przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi, 
  • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia), 
  • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, 
  • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS", 
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Zainteresowani mogą przy obliczeniach skorzystać z kalkulatora do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek, który znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl w zakładce Kalkulatory.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

 

 

Dane kontaktowe ZUS:

attach_file Załączniki