AKTUALNOŚCI

06-02-2019

Otwarty Konkurs Ofert: Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert

W dniu 5 lutego 2019 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 24/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaną pełną nazwą oferenta, jego adresem i tytułem zadania.

attach_file Załączniki