AKTUALNOŚCI

07-03-2019

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.: Gmina Krośniewice

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.

Szanowni mieszkańcy,

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start” w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkie, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ścieżki do wyboru:

  1. Ścieżka przekwalifikowania (doradztwo, szkolenia i staże)

  2. Ścieżka samozatrudnienia (dotacje na założenie działalności gospodarczej)

 

Informacje w załączeniu.

 

Szczegółowe informacje:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

attach_file Załączniki