AKTUALNOŚCI

14-02-2019

List Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, w związku ze zmianami w polskim systemie edukacji.: Gmina Krośniewice

List Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej, w związku ze zmianami w polskim systemie edukacji.

Warszawa, 12 lutego 2019 r.

 

Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

 

w bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4—letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia. Rozpocznie się wdrażanie, oczekiwanych przez wszystkich i przygotowywanych od wielu miesięcy, zmian w sposobie przygotowania młodego pokolenia do funkcjonowania w realiach zmieniającego się nieustannie rynku pracy.

 

Dziękując Państwu oraz Pracownikom podległych Państwu jednostek za wysiłek włożony w odbudowę prestiżu i jakości nauczania w szkołach ogólnokształcących i szkołach kształcących zawodowo oraz uwzględnianie w swych działaniach potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli zapewniam, że nadal będę Państwa wspierać we wprowadzeniu tak potrzebnych zmian w polskiej oświacie.

 

Zgodnie z przepisami ustawowymi przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół na okres od 1 września 2019 r. Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwały te znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której sukcesywnie będziemy zamieszczać kolejne materiały pomocne samorządom w procesie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkoły nowego ustroju szkolnego.

 

Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (SIO), od 1 marca 2019 r. nie będzie funkcjonowało dotychczasowe tzw. stare SIO. Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty, używanych także - począwszy od roku 2020 - na potrzeby podziału części oświatowej subwencji ogólnej, będzie zmodernizowane tzw. nowe SIO. Niezmiernie istotne jest więc, aby w nowym systemie informacji oświatowej znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane. Tylko rzetelnie przekazane za pośrednictwem nowego SIO informacje zagwarantują prawidłowe ustalanie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Również i w tym zakresie będziemy udzielać Państwu niezbędnej pomocy.

 

Z wyrazami szacunku

 

 Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

attach_file Załączniki