AKTUALNOŚCI

23-04-2019

VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

VII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) na dzień 29 kwietnia 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg wniosków i petycji.
 5. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Krośniewic.
 6. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz monitorowania „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krośniewice” za rok 2018.
 7. Przedstawienie informacji przez Burmistrza Krośniewic na temat realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Krośniewice na rok 2019 p.n. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach.
 8. Informacja Burmistrza Krośniewic o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy na transmisję z obrad Rady Miejskiej

attach_file Załączniki