AKTUALNOŚCI

27-05-2019

VIII Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

VIII Sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) na dzień 31 maja 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i Poznańskiej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2018 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 9. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.
 10. Sprawy różne.
 11. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki