AKTUALNOŚCI

27-06-2019

IX Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

IX Sesja Rady Miejskiej

IX sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 900 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2018 rok”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r.
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Krośniewic z wykonania budżetu za 2018 r.,
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krośniewic za 2018 r. wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r.,
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie absolutorium za 2018 r.,
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

attach_file Załączniki