AKTUALNOŚCI

12-07-2019

PROJEKT „CZAS NA ZMIANY”.: Gmina Krośniewice

PROJEKT „CZAS NA ZMIANY”.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 czerwca 2019 r. Fundacja Inkubator rozpoczyna rekrutację do projektu pt.: „CZAS NA ZMIANY" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020..

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 17 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 kobiet i 23 mężczyzn) - mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mieszkańcy obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyli 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe i kursy dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla co najmniej 35 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 15 osób (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3000,00 zł/m-c);
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla min. 8 pracodawców – refundacja pracodawcy przyjmującemu uczestnika do pracy na podstawie umowy o pracę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( średnio w wysokości 5000,00 zł netto);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem obszarów (gmin) słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) dostępne są w pliku do pobrania na stronie internetowej projektu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.czasnazmiany.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

od 10.06.2019 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 50):

 • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • pocztą elektroniczną na adres: czasnazmiany@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637-01-78, 609-466-688, e-mail: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieczasnazmiany@inkubator.org.pl.