AKTUALNOŚCI

30-07-2019

Akcja Aktywizacja!: Gmina Krośniewice

Akcja Aktywizacja!

Firma Custom Media Group informuje, że od 1 maja 2019 roku do 31.03.2020 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej.

Grupa docelowa projektu to 72 osoby (40 kobiet, 8 osób niepełnosprawnych, 44 osoby 50+) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i biernie zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji.

Grupa docelowa składać ma się z :

  • min. 60 % os. bezrobotnych, tj. 44(24K)
  • 40% os. biernych tj. 28 (16K)
  • min. 55%K tj. 40
  • min. 10 os. ON tj. 8
  • min. 20% os. długotrwale bezrobotnych tj. 15
  • min. 40% os. maks. ISCED 3 tj. 29

W każdej podkategorii min. 55% K.

  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej GD nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 

1. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I ZAWODOWYCH Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

(4h/osoba- 2 spotkaniex2h z doradcą zawodowym).

Cel zadania to zapoznanie z predyspozycjami uczestników, sytuacją zawodową i określenie na tej podstawie ścieżki rozwoju (m.in. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego), która będzie rozwiązaniem dla poprawy sytuacji uczestników na rynku pracy i ma na celu podjęcia nowej pracy.

2. SZKOLENIA ZAWODOWE

(80h/grupa + 20h/grupa, 10 spotkań x 8h + 4 spotkania x 5h moduł komputerowy).

Celem zadania jest wyposażenie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przez wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu.

3. STAŻ ZAWODOWY

Staż 4 miesiące (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.; max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych).

Celem stażu jest nabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego według standardu określonego w Europejskiej i Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, co przygotuje uczestników do wejścia na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami postrzeganymi przez pracodawców jako niezbędne przy decyzji o zatrudnieniu pracownika.

4. POŚREDNICTWO PRACY

1h x 6mcy/UP, wsparcie dostępne przez cały okres trwania projektu.

Celem spotkań jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi uczestnika, nabytymi podczas projektu. Wsparcie ma na celu motywację uczestnika projektu do kontynuowania udziału w projekcie, zwiększenie do maksimum znalezienie, dlatego rozpocznie się od momentu szkoleń zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieakcjaaktywizacja.custommedia.pl