AKTUALNOŚCI

08-08-2019

XI Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

XI Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

XI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice przyjętego uchwałą nr XLVIII/336/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4762) na wniosek Burmistrza Krośniewic zwołuję sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 9 sierpnia 2019 r. o godz.9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki