AKTUALNOŚCI

24-09-2019

XII Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

XII Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice przyjętego uchwałą nr XLVIII/336/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4762) na wniosek Burmistrza Krośniewic zwołuję sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 27 września 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach w dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krośniewic.
 9. Sprawy różne.
 10. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 11. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 12. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki