AKTUALNOŚCI

25-10-2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 30 października 2019 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi.
 12. Sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki