AKTUALNOŚCI

18-12-2019

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: Gmina Krośniewice

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 111 ust. 4. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) „Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.”

Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie www.krosniewice.pl w zakładce
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDla mieszkańców USCiSO – Alkohol – zezwolenia.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży


Pliki do pobrania

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia tradycyjnego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia na komputerze

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w roku

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia tradycyjnego

 Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do wypełnienia komputerowego


Informacje ogólne

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep) na terenie Gminy Krośniewice jest:

 1. Posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Krośniewic.
 2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
 3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 4. W terminach od dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę.
 5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
 6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
 7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla punktu detalicznego (sklep, market) oraz dla punktu gastronomicznego (restauracja, kawiarnia, bar) na czas oznaczony 10 lat (z datą obowiązującą do 30 czerwca danego roku).

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  1. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust.3 i 4,

 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 7. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.


Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 procent rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 procent całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Kto może załatwić sprawę

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnik może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.


Ile trwa załatwianie sprawy w Urzędzie

Do 2 miesięcy (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Średni czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy to 1 miesiąc, może on ulec zmianie w zależności od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krośniewice.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).


Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie.
 2. Opłaty roczne dla Przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynoszą (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia):
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2 100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 • Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


  Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości z pkt. 3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 2


  Wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywać należy przelewem na rachunek bankowy BS Krośniewice:

  URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
  NR: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

   


  Jak krok po kroku załatwić sprawę

  KROK 1:

  • Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego Krośniewice lub w pokoju 8 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5.

   

  KROK 2:

  • Zebrać wymagane dokumenty:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorca dostarcza akt własności lokalu lub umowę najmu lokalu lub umowę dzierżawy lokalu,
  2. pisemną zgodę właściciela użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W zależności kto jest właścicielem całego budynku mieszkalnego, w którym zlokalizowany będzie punkt sprzedaży napojów lub kto zarządza całym budynkiem mieszkalnym (np. Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa itp.)
  3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu). Przedsiębiorca uzyska ww. decyzję w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kutnie przy ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno.

   

  KROK 3:

  • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz pełnomocnictwem, o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

    Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
   ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

  2. wrzucić do skrzynki na korespondencję, która zamieszczona jest obok głównego wejścia do budynku Urzędu. Skrzynka opróżniona jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Data wpływu jest równoznaczna z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki: Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach :

    Pn, Wt, Czw. 7:30 -15:30
   Śr. 7:30 - 17:00
   Pt. 7:30 - 14:00
    

   KROK 4:

  • W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie (nr telefonu 24/252 30 24 TONOWO 3).
  • OPŁATĘ ZE ZEZWOLENIA, NALEŻY DOKONAĆ PRZED WYDANIEM ZEZWOLENIA.

   

  KROK 5:

  • Przygotowane zezwolenie Przedsiębiorca odbiera osobiście lub wyznaczony przez niego pełnomocnik w pokoju nr 8 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5.
  • CZY MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ BEZ KONIECZNOŚCI PRZYCHODZENIA DO URZĘDU ?:
   • Tak - Pocztą tradycyjną


  Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy:

  1. Art. 111 i art 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1119.)
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105)
  3. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735,1491, 2052)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
  5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/330/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4080)

  Bezpieczeństwo danych osobowych INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pana/Pani danych jest Urząd Miejski w Krośniewicach, Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Kujawski e-mail Otwiera program do wysyłania emailiodo24(at)wp.pl. Pana/Pani dane przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  Ma Pan/ Pani prawo do:-żądania dostępu do danych,- sprostowania,- usunięcia,- ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia,- wniesienia skargi,- wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na tutejszym Urzędzie, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów.

  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.