AKTUALNOŚCI

30-12-2019

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2019 r.: Gmina Krośniewice

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2019 r.

Burmistrz Krośniewic informuje, że w dniu 20.12.2019 r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę numer 684/OZ/D/2019 na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2019 r."

Wartość ogólna zadania przewidzianego w ww. umowie wynosi 22 668,00 zł., wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 20.401,00 zł.

W wyniku realizacji zadania zaplanowano unieszkodliwienie 47,28 ton odpadów niebezpiecznych z 16 posesji, co będzie miało wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.