AKTUALNOŚCI

13-01-2020

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania transmisji sesji

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice przyjętego uchwałą nr XLVIII/336/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4762) na wniosek Burmistrza Krośniewic zwołuję sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 17 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
    2a. Ślubowanie radnego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej.
  4. Zakończenie obrad.

attach_file Załączniki