AKTUALNOŚCI

03-02-2020

Informacja dotycząca grypy ptaków: Gmina Krośniewice

Informacja dotycząca grypy ptaków

W związku z wystąpieniem na obszarze Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina, iż w dalszym ciągu na obszarach wolnych od choroby obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2017, poz. 722).

Zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. zakazuje się:
  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 2. nakazuje się:
  1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  7. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

W związku z obowiązkiem zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przesyła w załączeniu niniejszego pisma w formie elektronicznej wzór wniosku - zgłoszenie faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków, z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców lokalnej społeczności.

attach_file Załączniki