AKTUALNOŚCI

04-02-2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: Gmina Krośniewice

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 01.08.2019r. - 31.01.2020r.

Termin wypłaty zwrotu podatku:

  • do 30 kwietnia 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18 grudnia 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2020r. wynosi 1,00zł od 1 litra zakupionego oleju.

Limit przysługujący:

  • 100 litrów oleju napędowego / 1 ha użytków rolnych / rok,
  • 30 litrów oleju napędowego / 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła w roku 2019 / rok.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu – posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne - obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Wnioski składa się do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT zakupu oleju,
  • zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek bydła w 2019r.,
  • umowy dzierżawy i inne dowody posiadania gruntów.