AKTUALNOŚCI

10-03-2020

Otwarty konkurs ofert: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert

W dniu 9 marca 2020 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 39.2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert upływa w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, lub drogą pocztową (decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaną pełną nazwą oferenta, jego adresem i tytułem zadania.