AKTUALNOŚCI

17-03-2020

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie: Gmina Krośniewice

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

W związku z Komunikatem Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania utrzymuje kontakt z interesantami na zasadach określonych poniżej: 

Konsultacje Urzędnicze

Sekretariat Urzędu 24 355-70-50
Informacja 24 355-70-78
Doradca klienta, realizacja ofert pracy 24 355-70-71, 24 355-70-72, 24 355-70-75, 24 355-70-53
Szkolenia 24 355-70-53
Cudzoziemcy 24 355-70-74
Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy 24 355-70-69, 24 355-70-70
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 24-355-70-58
Staże 24-355-70-57
Przyjmowanie ofert pracy 24 355-70-55
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dodatki aktywizacyjne 24 355-70-61
Naliczanie i wypłata świadczeń 24 355-70-80, 24 355-70-81
Zaświadczenia - Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną: Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI. 24 355-70-77
Odwołania 24 355-70-82
Filia w Żychlinie 24 351-20-65, 24 351-20-64

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepraca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (/pupkutno/SkrytkaESP)

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres Otwiera program do wysyłania emaililoku(at)praca.gov.pl lub Otwiera program do wysyłania emaililokuzy(at)praca.gov.pl (Filia w Żychlinie), bądź za pomocą fax-u 24 355-70-51 lub 24 351-20-64 (Filia w Żychlinie). Można również korzystać z poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno lub Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie ul. Barlickiego 15a 99-320 Żychlin.

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji.

Prosimy o:

 

 

 

Odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów:

24 355-70-53 24 355-70-54 24 355-70-55 24 355-70-56
24 355-70-57 24 355-70-58 24 355-70-59 24 355-70-61
24 355-70-64 24 355-70-69 24 355-70-70 24 355-70-71
24 355-70-72 24 355-70-73 24 355-70-74 24 355-70-75
24 355-70-77 24 355-70-78 24 355-70-79 24 355-70-80
24 355-70-81 24 355-70-82 24 355-70-89 669101334
669101365 669101371 669101384 669101427
669101451 669101485 669101512 669101548
731770680 665654488 669502267 (Filia w Żychlinie) 669502134 (Filia w Żychlinie)

Sprawdzanie poczty elektronicznej,

Śledzenie informacji zamieszczanych na stornie internetowej PUP Kutno: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.praca.gov.pl.

 

Informacja dla bezrobotnych

Zmiana sposobu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy - W okresie 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie system telefonicznego potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z Państwem telefonicznie Doradca Klienta w celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

Informacja dla pracodawców (Nabory wniosków)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że planowane w dniach od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

  • na refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy,
  • na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • na staże

się nie odbędą.

 

attach_file Załączniki