AKTUALNOŚCI

15-04-2020

„Gotowi do zmian!”: Gmina Krośniewice

„Gotowi do zmian!”

Szanowni Państwo,

Plusk Polska sp. z o.o. sp. k. z przyjemnością informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Gotowi do zmian!” Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 60 (36 kobiet i 24 mężczyzn) osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.03.2020 r. do 31.05.2021 r oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 45 % Uczestników projektu.

 

Co oferujemy?

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 1. Identyfikacja potrzeb
 • okres realizacji: maj - wrzesień 2020
 • terminy edycji: 1 – V.2020, 2 – VII.2020, 3. IX.2020
 • 6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego uczestnika projektu – 2 spotkania x 3 godziny,

 • Pośrednictwo pracy
  • okres realizacji: VI.2020 – V.2021
  • 6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego uczestnika projektu – 3 spotkania x 2 godziny,

 • Wysokiej jakości szkolenia
  • okres realizacji: czerwiec 2020 - listopad 2020
  • 3 edycje: 1 – VI-VII.2020, 2 – VIII - IX.2020, 3 –X - XI.2020
  • średnio 120 godzin wsparcia na osobę/grupę (6 grup szkoleniowych) – spotkania średnio 4 razy w tygodniu, średnio 8 h dziennie średnio 15 spotkań
  • warunek zakończenia: 80% obecności na zajęciach
  • szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy
  • wybór szkolenia nastąpi na etapie opracowania IPD; możliwe jest również nie skierowanie uczestnika projektu na szkolenie jeżeli nie będzie takiej potrzeby.

 • Staże zawodowe
  • okres realizacji: VII.2020 – V.2021
  • czas trwania stażu: długość stażu będzie uzależniona od potrzeb uczestników projektu oraz będzie wynikać z IPD i może być różna, przewiduje się staże trwające od 3 do 5 miesięcy dla każdego uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), a dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo
  • skierowanie uczestnika na staż uzależnione jest od indywidulanych potrzeb uczestnika określonych na podstawie diagnozy zawartej w IPD
  • staże realizowane w ramach projektu są zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami, zgodność stażu z oferowanym wsparciem potwierdza w projekcie doradca zawodowy

  Uczestnicy otrzymują:

  • Materiały szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia
  • Stypendium szkoleniowe - 6,89 zł/godzina
  • Stypendium stażowe – 1 033,70 zł/miesiąc
  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia: doradztwo, pośrednictwo, szkolenie, staż

  Kto może wziąć udział w Projekcie?

  W projekcie może wziąć udział każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • Jest osobą pozostającą bez pracy, bierną zawodowo w wieku powyżej 30 lat, zamieszkującą lub uczącą się na terenie województw łódzkiego należącą do co najmniej jednej z grup:
   • osób w wieku 50 lat i więcej
   • kobiet
   • osób z niepełnosprawnościami
   • osób o niskich kwalifikacjach.

  • W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące miasta średnie, tj. Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska Wolo, Ozorków, Kutno oraz powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego, tj. brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski.
  • Ponadto zapraszamy osoby, które brały udział w projektach realizowanych w ramach Celu tematycznego 9, tj. projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego.

  Jak się zgłosić?

  Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:

  • Formularza zgłoszeniowego.
  • Oświadczenia o przynależności do grupy docelowej.
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  Formularze oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.

  Dokumenty dostępne są na stronie projektu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gotowidozmian.plusk24.pl, w biurze projektu oraz u członków zespołu podczas bezpośrednich spotkań. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.

  O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo mają kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnościami.

  Dodatkowych informacji udziela zespół projektowy pod numerem telefonu: 512 026 510, e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiszkolenia(at)plusk24.pl.

  attach_file Załączniki