AKTUALNOŚCI

22-05-2020

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania z Sesji Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 28 maja 2020 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg wniosków i petycji na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krośniewic.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach za 2019 rok.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 15. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.
 16. Sprawy różne.
 17. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 18. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 19. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 20. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 21. Zamknięcie obrad sesji.  

attach_file Załączniki