AKTUALNOŚCI

29-07-2020

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania z obrad

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zostaje zwołana XXV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 29 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rond zlokalizowanych przy Obwodnicy Krośniewic na terenie Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice, w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 9. Przedstawienie Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krośniewic „Raportu o stanie Gminy Krośniewice”.
 10. Informacja Burmistrza Krośniewic o sytuacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 13. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki