AKTUALNOŚCI

23-09-2020

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do nagrania z obrad

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji sesji

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePorządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowania dostępne w portalu mieszkańca.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 30 września 2020 r. o godz. 9:00 w sali OSP w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja dotycząca rozwoju Gminy na gruntach leżących w obszarze Miasta i Gminy Krośniewice w związku z projektem naukowo-badawczym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w gruncie w m. Skłóty na działce nr 50/8, stanowiącej własność Gminy Krośniewice oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym przy Obwodnicy Krośniewic na terenie Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 dla Gminy Krośniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w 2 kolejnych latach.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krośniewic w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki