AKTUALNOŚCI

16-12-2020

[LO w Krośniewicach] Podziękowania: Gmina Krośniewice

[LO w Krośniewicach] Podziękowania

Krośniewice, dnia 15.12.2020r.

Pani
Katarzyna Erdman
Burmistrz Krośniewic
ul. Poznańska 5
99 – 340 Krośniewice

 

W imieniu społeczności szkolnej Liceum Ogólnokształcącego dziękuję Pani za zgodę i umożliwienie zorganizowania kształcenia zawodowego na terenie naszej szkoły, dla uczniów klasy II i III.

Od obecnego roku szkolnego umożliwiliśmy naszym uczniom zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kształcenia zawodowego w formie pozaszkolnej – na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W ten sposób uczniowie mogą pogodzić kształcenie ogólne z zawodowym i wykorzystać potencjał technodydaktyczny szkoły ponadpodstawowej w Krośniewicach. Realizacja kształcenia zawodowego odbywa się dzięki współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, które jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00087/2005. Kształcenie zawodowe jest dla naszych uczniów bezpłatne, CKU w Kutnie jest placówką publiczną, realizującą programy kształcenia zawodowego według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczniowie klas programowo wyższych uczestniczą w kwalifikacyjnym kursie zawodowym INF.03 - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, co, w połączeniu z docelową następną kwalifikacją w zawodzie, umożliwi im zdobycie zawodu technika programisty, poszukiwanego na rynku pracy. Uczniowie będą zdawać egzamin zawodowy (organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi) w Kutnie, gdyż CKU jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla egzaminów zawodowych w zawodach, w których kształci.

Możliwe jest również dalsze kształcenie zawodowe dla uczniów naszego Miasta i Gminy w innych zawodach i kwalifikacjach, według przedstawionej oferty lub pod potrzeby pracodawców. We współpracy z CKU w Kutnie nasi uczniowie mogą nabywać kompetencje w różnych zawodach, gdyż w systemie kształcenia zawodowego niektóre kwalifikacje są wspólne dla wielu zawodów z określonej branży, a niejednokrotnie uzyskanie danej kwalifikacji poszerza kwalifikacje zawodowe o następny zawód, co daje duże możliwości na obecnym rynku pracy. Dla naszych uczniów otwiera się możliwość kształcenia zawodowego, a zdobycie wykształcenia ogólnego zapewnia Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach. W obecnym systemie oświaty, aby zdobyć dyplom technika w zawodzie, należy mieć ukończoną szkołę średnią, co uczniowie zrealizują w naszym Liceum.

Poszerzenie oferty edukacyjnej wpłynie na pewno na proces rekrutacji do naszej Szkoły w przyszłym roku szkolnym. Możliwość zdobycia świadectwa maturalnego i dyplomu technika w określonym zawodzie w Krośniewicach jest - bez wątpienia - dużym osiągnięciem naszej Szkoły.

W ramach współpracy kształcenia ogólnego i zawodowego planujemy nawiązanie ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie oraz z pracodawcami, którzy są otwarci na wsparcie kształcenia zawodowego i zatrudnianie przyszłych absolwentów. Nie bez znaczenia mogą być płatne staże dla uczniów podejmujących naukę w zawodzie oraz możliwość zatrudnienia w dobrze prosperujących firmach ogólnopolskiego formatu i z wdrożonym systemem jakości. Jesteśmy w stanie zapewnić jakość kształcenia zbieżną z misją i wizją pracodawcy oraz rekomendację uczniów do objęcia ich gwarancją zatrudnienia.

Dzięki możliwości połączenia kształcenia ogólnego z zawodowym i współpracy z CKU oraz z pracodawcami, nasza Szkoła jest w stanie przedstawić ciekawą ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego z branż: transportowej, logistyczno – spedycyjnej, informatycznej, medycznej, usługowej, administracyjno – biurowej. Zdobycie wykształcenia średniego i świadectwa dojrzałości w naszym Liceum oraz kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej daje gwarancję obrania ścieżki kariery zawodowej w miejscu zamieszkania. Będzie to korzyścią dla mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, uczniowie będą mogli realizować swoje pasje. Działający w Liceum Szkolny Ośrodek Kariery będzie pomocny w wyborze drogi zawodowej, w określeniu predyspozycji zawodowych. Szkoła średnia umożliwi dokładne samopoznanie i diagnozę uzdolnień. Możliwość zdobycia zawodu nie będzie kolidowała z podjęciem nauki na studiach wyższych, a jedynie poszerzy możliwości rozwojowe.

W imieniu całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach dziękuję Pani za zaangażowanie i pomoc w rozwoju naszej Szkoły, szkoły w której kładzie się nacisk na samorządność uczniowską, wzmacniane są postawy patriotyczne i obywatelskie, a uczniowie nabywają kompetencji kluczowych.

Z poważaniem
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego
w Krośniewicach