AKTUALNOŚCI

15-01-2021

Komunikat w związku z aktualną sytuacją meteorologiczną: Gmina Krośniewice

Komunikat w związku z aktualną sytuacją meteorologiczną

Szanowni Państwo
Właściciele i administratorzy Posesj

Działając na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439, art. 5, ust. 1, pkt 4), przypominam, że: ,,Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego po każdym opadzie śniegu, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów poprzez:

  1. uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
  2. usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone”.

W związku z powyższym i mając na uwadze występujące zagrożenia uszkodzenia ciała i mienia oraz odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu, proszę o konsekwentne przestrzeganie powyższych zapisów oraz „Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Krośniewice”.

Z poważaniem

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman

 

 

attach_file Załączniki