AKTUALNOŚCI

18-03-2021

Pozainstytucjonalna niania - informacja dla rodziców dzieci do lat 3: Gmina Krośniewice

Pozainstytucjonalna niania - informacja dla rodziców dzieci do lat 3

Drodzy Rodzice!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3",

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

• Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej niani tj. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

• Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W związku z zamiarem podjęcia działań przez Gminę Krośniewice ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem przez nianię i z tego tytułu chęcią przystąpienia do projektu celem pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych w ramach poddziałania „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" proszę o złożenie wstępnej deklaracji osób zainteresowanych.

Przed ewentualną deklaracją chęci udziału w tym projekcie, proszę o zapoznanie się z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rozdział 6 — Niania oraz z informacją o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie:

1. Projekt skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. (oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą).

2. Niania sprawuje opiekę na podstawie umowy tzw. uaktywniającej, zawartej z rodzicem.

3. Rodzic po podpisaniu umowy zobowiązany jest do zgłoszenia niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — szczegółowe informacje zawarte są na stronie ZUS każdego oddziału.

4. Projekt zakłada finansowanie wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne niani sprawującej opiekę przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROŚNIEWICACH
PISEMNEJ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DO DNIA 22 MARCA BR.

Załącznik: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Informacja dla rodziców - treść powyżej